Co je Věstník veřejných zakázek

Věstník veřejných zakázek je portál, který slouží jako jednotné místo pro uveřejňování základních informací o veřejných zakázkách, které jsou zadávány v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Zadavatelé jsou povinni prostřednictvím Věstníku odesílat informace o zahájení, změnách, zrušení či zadání veřejné zakázky, a to v závislosti na režimu a druhu zadávacího řízení. Věstník je součástí Informačního systému o veřejných zakázkách, jehož správcem je Ministerstvo pro místní rozvoj. Věstník je také propojen s Úředním věstníkem EU, kam se zasílají informace o nadlimitních veřejných zakázkách.

Co je zákon o zadávání veřejných zakázek

Zákon o zadávání veřejných zakázek je zákon č. 134/2016 Sb., který upravuje pravidla a postupy pro zadávání veřejných zakázek v České republice. Zákon implementuje směrnice Evropské unie v této oblasti a má za cíl zajistit transparentní, efektivní a nediskriminační hospodaření s veřejnými prostředky. Zákon se vztahuje na zadavatele, kteří jsou státními orgány, územními samosprávami, nebo jinými subjekty, které jsou financovány z veřejných zdrojů. Zákon stanoví různé režimy a postupy pro zadávání veřejných zakázek podle jejich předmětu, hodnoty a specifických podmínek. Zákon také upravuje informační systém o veřejných zakázkách, systém certifikovaných dodavatelů, a ochranu proti nesprávnému postupu zadavatele.

Statistiky o veřejných zakázkách jsou získávány z údajů odeslaných zadavateli k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek. Statistiky zahrnují veřejné zakázky zadávané dle předpisů, jako je zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a již zmíněný zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Co je veřejná zakázka malého rozsahu

Veřejná zakázka malého rozsahu je druh veřejné zakázky, který se zadává bez veřejného zadávacího řízení. Zákon o zadávání veřejných zakázek stanoví, že se jedná o zakázku, jejíž předpokládaná hodnota je rovna nebo nižší 2 milionů korun bez DPH pro dodávky zboží nebo služeb, nebo 6 milionů korun bez DPH pro stavební práce. Zadavatel musí provést průzkum trhu a stanovit zadávací podmínky, které musí být v souladu se zákonem. Zadavatel může vybrat dodavatele podle vlastního uvážení, ale musí dodržet zásady transparentnosti, hospodárnosti a nediskriminace. Veřejné zakázky malého rozsahu jsou často využívány obcemi a jejich příspěvkovými organizacemi pro uspokojení svých potřeb

Uživatelská diskuse

Napsat komentář

Přihlásit se

Registrovat se zdarma

Obnova hesla

Zadejte uživatelské jméno nebo e-mailovou adresu, e-mailem obdržíte odkaz pro vytvoření nového hesla.