Smlouva o dílo a to i na stavební práce je specifický typ smlouvy, který je v České republice upraven zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Tato smlouva se uzavírá mezi objednatelem (zadavatelem) a dodavatelem (zhotovitelem), kde dodavatel se zavazuje na svůj náklad a riziko vytvořit dílo a předat jej objednateli, a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj cenu.

Na co si dát pozor u smlouvy o dílo na stavební práce

Při uzavírání smlouvy o dílo je důležité si dát pozor na několik klíčových bodů:

  1. Definice díla: Je důležité mít jasně definované, co přesně je předmětem díla. To zahrnuje specifikaci stavebních prací, materiálů, technických a kvalitativních parametrů.
  2. Cena díla: Cena by měla být jasně stanovena, včetně toho, zda zahrnuje všechny náklady spojené s výstavbou. Je také důležité stanovit, kdy a jak bude cena zaplacena.
  3. Termíny: Smlouva by měla jasně uvádět termíny pro dokončení díla a důsledky pro případné zpoždění.
  4. Záruky a odpovědnost: Smlouva by měla obsahovat ustanovení o zárukách a odpovědnosti za vady.

Vzor smlouvy o dílo na stavební práce

Smlouva o dílo č. 123/2024

I. Smluvní strany

1. Objednatel: (jméno, adresa, IČO)
2. Dodavatel: (jméno, adresa, IČO)

II. Předmět smlouvy

Dodavatel se zavazuje na svůj náklad a riziko vytvořit dílo (popis díla) a předat jej objednateli. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj cenu.

III. Cena díla

Cena díla je stanovena na (cena) Kč, včetně DPH.

IV. Termíny

Dodavatel se zavazuje dílo dokončit a předat objednateli do (datum).

V. Záruky a odpovědnost

Dodavatel poskytuje záruku na dílo po dobu 24 měsíců od předání díla.

VI. Závěrečná ustanovení

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

V (místo), dne (datum)

Objednatel: (podpis)
Dodavatel: (podpis)

Uživatelská diskuse

Napsat komentář

Přihlásit se

Registrovat se zdarma

Obnova hesla

Zadejte uživatelské jméno nebo e-mailovou adresu, e-mailem obdržíte odkaz pro vytvoření nového hesla.