Smlouva o dílo je specifický typ smlouvy, který se uzavírá mezi objednatelem a dodavatelem. Tato smlouva se vztahuje na konkrétní dílo, které má dodavatel vyhotovit, a objednatel se zavazuje za toto dílo zaplatit.

Obecná část smlouvy o dílo

Smlouva o dílo musí obsahovat několik základních prvků. Především musí být jasně identifikovány strany smlouvy, tedy objednatel a dodavatel. Dále musí být specifikováno, jaké dílo má dodavatel vyhotovit, a jaká je cena za toto dílo. Smlouva také musí obsahovat termín, do kdy má být dílo hotovo.

Paragrafy a zákony ke smlouvě o dílo

Smlouva o dílo je upravena občanským zákoníkem, konkrétně paragrafy 2586 až 2694. Tyto paragrafy detailně popisují, jaké prvky musí smlouva o dílo obsahovat a jaké podmínky musí splňovat. Důležité je například to, že smlouva o dílo musí být písemná a musí být uzavřena před zahájením práce na díle.

Vzor smlouvy o dílo

Následuje vzor smlouvy o dílo:

Smlouva o dílo

Tato smlouva o dílo ("Smlouva") je uzavřena dne ___________ mezi:

1. Objednatel:
  (název firmy, adresa, IČO)

a

2. Dodavatel:
  (jméno, adresa, rodné číslo)

I. Předmět smlouvy

1. Dodavatel se zavazuje vyhotovit pro objednatele dílo ___________ a objednatel se zavazuje za toto dílo zaplatit cenu.

II. Cena díla

1. Cena za dílo činí ___________ Kč.

III. Termín vyhotovení díla

1. Dílo bude hotovo nejpozději do ___________.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem ___________.

Ve ___________ dne ___________

______________________   ______________________
Objednatel        Dodavatel

Tento vzor je pouze orientační a je nutné ho přizpůsobit konkrétním podmínkám a potřebám. Doporučuje se také konzultace s právníkem nebo odborníkem na občanské právo. Smlouva o dílo je důležitý dokument a je třeba ji brát vážně. Správně sestavená smlouva může předejít mnoha problémům a nedorozuměním.

Uživatelská diskuse

Napsat komentář

Přihlásit se

Registrovat se zdarma

Obnova hesla

Zadejte uživatelské jméno nebo e-mailovou adresu, e-mailem obdržíte odkaz pro vytvoření nového hesla.