Nový stavební zákon v platném znění v České republice je upraven v zákoně č. 283/2021 Sb. (stavební zákon od 1.7.2024). Tento zákon, který začal platit od prvního července 2024, přináší několik klíčových změn, jako je zrychlení a zjednodušení stavebního řízení, sjednocení umístění a povolení, pevné lhůty pro vydání rozhodnutí a další. Jeho cílem je zajistit integrovanou ochranu veřejných zájmů při územním plánování, povolování staveb a výstavbě, a podporovat udržitelný rozvoj území a kvalitu vystavěného prostředí. Nabízíme také celý stavební zákon ke stažení zdarma.

Změny ve stavebním zákoně, stavební zákon 2024 změny

 1. Zrychlení a zjednodušení stavebního řízení
  Nový stavební zákon přináší výrazné zjednodušení a urychlení procesu získání stavebního povolení. Stavebníci nyní mohou žádat o povolení online na jednom místě v portálu stavebníka. Tímto krokem se eliminuje zbytečná administrativa a umožňuje rychlejší postup od žádosti k povolení.
 2. Jediné stavební řízení
  Dříve byly stavební procesy rozděleny na dvě části: umístění a povolení. Nový zákon sjednocuje tyto kroky do jednoho řízení. Stavba se tak umístí i povolí ve stejném kroku, což usnadňuje celý proces. Navíc stavebníci už nebudou potřebovat dvě razítka, ale pouze jedno.
 3. Pevné lhůty pro vydání rozhodnutí
  Nový stavební zákon stanovuje přesné lhůty pro vydání rozhodnutí. Pro jednoduché stavby je to 30 dnů, pro složitější případy 60 dnů. Pokud stavebník nedodá k žádosti závazná stanoviska, stavební úřad si je vyžádá u dotčených orgánů sám. To snižuje nejistotu a zrychluje celý proces.
 4. Zabránění ping-pongu
  Pokud se některý účastník odvolá, rozhoduje nadřízený stavební úřad, a spis se již nikam nevrací. Tímto opatřením se minimalizuje byrokracie a zbytečné zdržení. Stavebníci tak mají jistotu, že jejich případ bude řešen efektivně a bez zbytečných prodlev.
 5. Rozšíření okruhu staveb nepotřebujících posouzení stavebního úřadu
  Nový zákon zahrnuje některé stavby obnovitelných zdrojů energie, výměnu vedení a sítí nebo přípojky do 25 metrů a další. To umožňuje stavebníkům provádět menší úpravy a stavby bez zbytečného zdržení a administrativy.

Celkově nový stavební zákon přináší zjednodušení, urychlení a efektivnější postupy pro stavební projekty v České republice. Stavebníci by měli využít nových možností a sledovat, jak se nové změny projeví v praxi.

Mohlo by se hodit: Vzor smlouvy o dílo na stavební práce a Poptávka kvalitních stavebních prací a řemesel

Často hledané změny v novém stavebním zákoně

Nový stavební zákon, který začal platit od prvního července 2024, přinesl několik klíčových změn. Zde je shrnutí pro jednotlivé oblasti:

Nový stavební zákon 2024 drobné stavby

Stavby do 25 m² zastavěné plochy a do 5 metrů výšky, s jedním nadzemním podlažím, nepodsklepené, na pozemku rodinného domu nebo stavby určené pro rodinnou rekreaci, nesloužící k výrobě nebo skladování hořlavých látek nebo výbušnin, nejedná se o jaderné zařízení nebo stavbu pro podnikatelskou činnost, jsou v souladu s územně plánovací dokumentací, jsou umisťovány v odstupové vzdálenosti od společných hranic pozemků nejméně 2 m a plocha části pozemku schopného vsakovat dešťovou vodu po jejím umístění bude nejméně 50 % z celkové plochy pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci. To je stavební zákon stavba do 25m2.

Nový stavební zákon, který začal platit od prvního července 2024, definuje stavbu do 40 m² následovně: Stavba do 40 m² zastavěné plochy a do 5 metrů výšky: Může mít maximálně jedno nadzemní podlaží. Je povolena podsklepená, ale nejvýše do hloubky 3 metry. Musí se nacházet na pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci. Souvisí s bydlením nebo rodinnou rekreací. Je umístěna nejméně 2 metry od hranic pozemků. Při umístění musí být zachována plocha schopná vsakovat dešťovou vodu o rozloze nejméně 50 % z celkové rozlohy pozemku

Stavební zákon 2024 stavba bez povolení

Nový stavební zákon umožňuje stavbu bez stavebního povolení pro drobné stavby, pokud splňují výše uvedené podmínky. To zahrnuje i stavbu pergoly nebo přístřešku, pokud jsou v souladu s těmito pravidly. Stavba pergoly a stavební zákon je tak nyní v tomto případě benevolentnější.

Stavební dokumentace zákon 2024

Od 1. ledna 2024 nový stavební zákon stanovuje povinnost každého vlastníka stavby mít stavební dokumentaci odpovídající aktuálnímu stavu. Pergola není stavbou ve smyslu stavebního zákona, ale nesmí být umístěním pergoly porušeny zvláštní právní předpisy, které limitují umisťování staveb. Stavební dokumentace: Nový zákon stanovuje, že každý majitel stavby musí mít stavební dokumentaci v takovém stavu, jaký odpovídá současnému provedení stavby. To zahrnuje plány, výkresy, technické specifikace a další relevantní informace o stavbě. Sankce za neexistenci dokumentace: Pokud majitel nemá dostatečnou dokumentaci o současném vzhledu stavby, hrozí mu pokuta až 400 000 Kč. Stavební úřady budou nově kontrolovat, zda majitelé splňují tuto povinnost.

Nový stavební zákon 2024 a černé stavby

Nový zákon zpřísňuje podmínky pro dodatečné povolení tzv. “černých staveb”, postavených bez povolení nebo v rozporu s jeho podmínkami. Takové stavby lze nově zlegalizovat pouze za splnění určitých podmínek.

 • Omezená velikost: Stavby, které lze legalizovat, musí spadat do určitých parametrů, například omezené zastavěné plochy nebo výšky. Například drobné stavby do 40 m² jsou často kandidáty na legalizaci.
 • Technická bezpečnost: Stavby musí splňovat minimální technické normy a být bezpečné pro uživatele a okolí. To zahrnuje statickou stabilitu, požární bezpečnost a další faktory.
 • Soulad s územním plánem: Legalizované stavby musí být v souladu s platným územním plánem. Pokud jsou v rozporu s plánem, nemohou být legalizovány.
 • Sousedský souhlas: Majitelé černých staveb musí získat souhlas od sousedů, pokud stavba ovlivňuje jejich práva nebo zájmy.
 • Dokumentace a poplatky: Pro legalizaci je třeba předložit potřebnou dokumentaci a zaplatit příslušné poplatky.

Digitalizace stavebního zákona

Nový stavební zákon zavádí moderní informační systémy veřejné správy, které usnadňují komunikaci a sledování stavebních procesů.

 • Portál stavebníka: Slouží jako centrální místo pro komunikaci mezi stavebníky a státní stavební správou. Zde mohou stavebníci získat informace o svých projektech, podávat žádosti a sledovat průběh stavebních procesů.
 • Národní geoportál územního plánování: Poskytuje přístup k územním plánům, mapám a geografickým datům. Je užitečný pro plánování a koordinaci stavebních projektů na úrovni celého území.
 • Evidence stavebních postupů: Systém, který sleduje postup stavebních projektů od začátku až do konce. Umožňuje transparentní sledování a komunikaci mezi různými úřady a subjekty.
 • Evidence elektronických dokumentací: Slouží k ukládání a sdílení elektronických dokumentů souvisejících se stavebními projekty. Tím se snižuje administrativní zátěž a usnadňuje se přístup k relevantním informacím.
 • Informační systém identifikačního čísla stavby: Každá stavba dostává unikátní identifikační číslo, které je sledováno v tomto systému. To usnadňuje evidenci a komunikaci o konkrétních stavbách.
 • Informační systém stavebního řízení: Slouží k řízení a koordinaci stavebních procesů. Zahrnuje žádosti o povolení, schvalování projektů a sledování stavby od začátku až do uvedení do provozu.
 • Tyto systémy mají za cíl zefektivnit komunikaci, zjednodušit administrativní postupy a umožnit transparentní sledování stavebních projektů.

Stavební zákon odstupové vzdálenosti a stavba na hranici pozemku

Stavební zákon stanovuje minimální odstupové vzdálenosti od společných hranic pozemků pro určité stavby, například pergoly nebo přístřešky.

Minimální vzdálenost od hranice pozemku: Stavba nesmí být umístěna blíže než 2 metry od okraje pozemku. To znamená, že minimální odstup stavby od společné hranice pozemku je 2 metry.
Výjimka pro stavby menší než 25 m²: Pokud se jedná o stavbu s plochou do 25 m², výškou do 5 metrů a jedním nadzemním podlažím, může být umístěna i na hranici pozemku. Avšak její umístění nesmí trvale omezovat plnohodnotné užívání sousedního pozemku.
Současné platné podmínky: Pokud Váš soused již započal se stavebními pracemi, bude jeho stavební záměr posuzován dle stavebního zákona ve znění platném v roce 2016. To znamená, že i při menší zastavěné ploše než 25 m² musí dodržet minimální odstupovou vzdálenost 2 metry od společné hranice pozemku.

Stavební zákon ohlášení pro drobné stavby

Pro drobné stavby není nutné stavební povolení, ale je vhodné ohlásit stavbu stavebnímu úřadu, aby byla evidována a kontrolována.

Výška plotu a stavba plotu v novém stavebním zákoně

Stavební zákon stanovuje pravidla pro výšku plotu, který nesmí narušovat okolní prostředí a sousedské vztahy. Nový stavební zákon, který nabyl účinnosti od roku 2024, stanovuje, že výška plotu nesmí být vyšší než 2 metry. Plot musí být umístěn v zastavěném území nebo zastavitelné ploše a nesmí být součástí veřejně přístupné komunikace nebo veřejně přístupného prostranství.

Novela stavebního zákona 2024, negativa a kritika

Nový stavební zákon v České republice přináší řadu pozitivních změn, ale také se s ním pojí některá negativa a kritika:

 • Byrokracie a administrativa: I když nový stavební zákon usiluje o zjednodušení procesu, stále může existovat byrokracie a administrativní zátěž. Někteří stavebníci mohou považovat nové postupy za složité a nepřehledné.
 • Nedostatečná informovanost: Mnoho stavebníků a developerů nemusí být dostatečně informováno o nových pravidlech a postupech. Nedostatek osvěty může vést k chybám a problémům při žádostech o povolení.
 • Změny pro stavební úřady: Nový stavební zákon klade na stavební úřady větší odpovědnost a pevné lhůty pro vydání rozhodnutí. To může znamenat vyšší pracovní zátěž a nutnost modernizace jejich systémů.
 • Náročnost pro menší projekty: I když nový stavební zákon zjednodušuje některé postupy, menší stavební projekty mohou stále čelit náročnostem. Například pro jednoduché stavby může být obtížné dodat všechna potřebná stanoviska včas.
 • Nesoulad s regionálními potřebami: Někteří kritici tvrdí, že nový zákon má příliš obecnou povahu a nesouladí s regionálními specifiky. Co funguje v jednom regionu, nemusí být vhodné pro jiný.

Nový stavební zákon 2024 ke stažení, stavební zákon 2024 online

Pokud máte zájem o podrobný text zákona, můžete si jej stáhnout z webu Jednat.cz. Tady naleznete aktuální verzi zákona pro lidi ve formátu stavební zákon 2024 v PDF nebo stavební zákon 2024 v DOCX.

Hledáte-li stavební zákon z roku 2024 nejen ke stažení, ale potřebujete i právní rozbor, registrujte se na tomto webu a vložte si žádost o služby s tím spojené.

Uživatelská diskuse

Napsat komentář

Přihlásit se

Registrovat se zdarma

Obnova hesla

Zadejte uživatelské jméno nebo e-mailovou adresu, e-mailem obdržíte odkaz pro vytvoření nového hesla.