Zahájit podnikání jako OSVČ je dnes relativně jednoduché. Nemusíme dokonce ani fyzicky navštěvovat živnostenský úřad, protože všechny potřebné kroky můžeme vyřídit online. Pokusíme se Vám shrnout to nejdůležitější do začátku podnikání jako osoba samostatně výdělečně činná. Dokonce si zde můžete dát inzerát zdarma a dát tak o sobě zákazníkům vědět.

Registrace OSVČ, pojištění a živnost

Abyste se stali OSVČ, musíte se zaregistrovat na zdravotní a sociální pojištění. Dále potřebujete vhodnou živnost, obvykle stačí ohlašovací volná živnost. Existují dvě kategorie samostatné výdělečné činnosti: hlavní (kdy je to jediný příjem) a vedlejší (kdy činnost není jediným příjmem, například když jste také zaměstnáni, studujete nebo pobíráte důchod). Pokud chcete, aby vaše podnikání bylo považováno za vedlejší činnost, musíte to sdělit okresní správě sociálního zabezpečení. Některé činnosti mohou být prováděny i bez živnosti. K vyhledávání ostatních podnikatelů a k ověření svojí registrace můžete využít Registr živnostenského podnikání a rejstřík vyhledávání.

Důchodové pojištění OSVČ

Důchodové pojištění OSVČ je upraveno zákonem č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Pokud vykonáváte samostatnou výdělečnou činnost jako hlavní, jste povinni se účastnit důchodového pojištění. Pokud je činnost vedlejší, účast na důchodovém pojištění závisí na dosažených příjmech nebo na vašem vlastním rozhodnutí.

Nemocenské pojištění OSVČ

Nemocenské pojištění OSVČ je dobrovolné podle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. Můžete se rozhodnout, zda se k němu přihlásíte. Pojistné platíte na účet příslušné okresní správy sociálního zabezpečení. Variabilní symbol platby obdržíte od této správy po nahlášení zahájení samostatné výdělečné činnosti.

Jednotný registrační formulář pro OSVČ

Pro zjednodušení administrativních procesů při zahájení podnikání je doporučeno využít Jednotný registrační formulář (JRF), který umožňuje současně se zaregistrovat k živnostenskému úřadu, správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně. Tento formulář pokrývá následující zákony:

  • Živnostenský zákon č. 455/1991 Sb., který upravuje podmínky pro provozování živnosti.
  • Zákon o sociálním zabezpečení č. 589/1992 Sb., který se týká pojistného na sociální zabezpečení.
  • Zákon o veřejném zdravotním pojištění č. 48/1997 Sb., upravující podmínky zdravotního pojištění.
  • V případě, že se rozhodnete pro registraci k DPH, je třeba se řídit Zákonem o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb.5.
  • Pro daň z příjmů zaměstnanců je relevantní Zákon o daních z příjmů č. 586/1992 Sb.6.

Pokud Jednotný registrační formulář nepoužijete, je nutné se zaregistrovat u jednotlivých institucí samostatně. Při zahájení samostatné výdělečné činnosti je třeba se přihlásit k zdravotnímu pojištění do 8 dnů od prvního příjmu.

Paušální daň u OSVČ

Paušální daň pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) je regulována zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon umožňuje OSVČ volbu mezi paušální daní a standardním způsobem podávání daňových přiznání a přehledů pro pojištění. Paušální daň je obzvláště přínosná na počátku podnikání a pro ty, kteří se věnují své hlavní činnosti. Nabízí zjednodušení administrativy tím, že redukuje potřebu detailní evidence příjmů a výdajů. Paušální daň zahrnuje jednotnou platbu, která pokrývá daň z příjmů, pojistné na sociální zabezpečení a veřejné zdravotní pojištění, čímž výrazně snižuje administrativní zátěž OSVČ.

V roce 2024 jsou tři pásma paušální daně pro OSVČ v České republice, které se liší v závislosti na výši příjmů. Paušální daň pro první pásmo činí 7 498 Kč měsíčně, pro druhé pásmo je to 16 745 Kč a pro třetí pásmo 27 139 Kč. Více informací k paušální dani

Evidence a doklady u podnikání OSVČ

Pro správnou evidenci a dokumentaci v rámci podnikání OSVČ je důležité se řídit příslušnými zákony. Zde jsou klíčové zákony, které se týkají evidence a dokladů:

  • Zákon o daních z příjmů č. 586/1992 Sb., který upravuje povinnost OSVČ evidovat své příjmy pro účely zjištění základu daně.
  • Zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb., který definuje, kdo je povinen vést účetnictví a jak má být vedeno, včetně uchovávání účetních dokladů.

V rámci vaší podnikatelské činnosti byste měli evidovat všechny příjmy během roku a neuhrazené vydané faktury k 31. prosinci. Je také nutné vystavovat zákazníkům doklady k tržbám a uchovávat všechny doklady a přijaté faktury k výdajům. Tato praxe nejenže zajistí dodržení zákonných požadavků, ale také usnadní případné daňové kontroly a pomůže vám udržet přehled o finančním zdraví vašeho podnikání.

Zálohy na pojištění OSVČ

OSVČ, která vykonává hlavní činnost, je povinna platit zálohy na sociální a zdravotní pojištění již od zahájení podnikání. Toto je stanoveno zákonem č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení. V případě vedlejší činnosti není OSVČ povinna platit zálohy na sociální pojištění v prvním roce podnikání. Pojištění je pak doplaceno retroaktivně na základě přehledu příjmů za předchozí rok.

Pokud OSVČ dosahuje nízkého zisku, může se stát, že nebude povinna platit zálohy na sociální pojištění. To je dáno tím, že minimální vyměřovací základ pro platbu záloh na sociální pojištění je odvozen od průměrné mzdy a pokud příjmy OSVČ nedosahují určité procentuální hodnoty z této průměrné mzdy, nemusí platit zálohy. Více na Zálohy a Odvody OSVČ za rok 2024 a platby pro Zdravotní a Sociální pojištění.

Paušální daň zahrnuje zdravotní i sociální pojištění v jednotné měsíční částce, viz výše.

Příklad platby zálohy na pojištění u OSVČ

OSVČ pan Novák zahájil hlavní činnost v lednu 2024. Jeho příjmy za první rok činnosti činily 300 000 Kč a výdaje 150 000 Kč. Vzhledem k tomu, že jeho zisk přesáhl minimální vyměřovací základ, musel platit zálohy na sociální pojištění ve výši 3 852 Kč měsíčně. Zároveň platil zálohy na zdravotní pojištění, které v roce 2024 činily minimálně 2 968 Kč měsíčně. Pokud by jeho zisk byl nižší, mohl by se vyhnout platbě záloh na sociální pojištění, avšak zálohy na zdravotní pojištění by platit musel, neboť ty jsou povinné pro všechny OSVČ bez ohledu na výši zisku.

Daně a pojištění po konci roku

Po ukončení kalendářního roku je nutné provést účetní uzávěrku, která zahrnuje sčítání všech příjmů a výdajů, aby byl zjištěn čistý zisk nebo ztráta. Pro účely daně z příjmů lze použít buď daňovou evidenci, nebo paušální výdaje, které jsou stanoveny jako procento z příjmů podle zákonu č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Na základě těchto údajů se podává daňové přiznání k dani z příjmů, ve kterém se deklaruje daňová povinnost a následně se daň zaplatí.

Kromě toho je třeba podat Přehled příjmů pro účely výpočtu záloh na zdravotní a sociální pojištění. Tyto přehledy jsou důležité pro správné určení výše pojistného, které je třeba odvést. Zdravotní pojištění je regulováno zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, zatímco sociální pojištění je upraveno zákonem č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení.

Pokud se OSVČ rozhodne pro paušální daň, nebude podávat klasické daňové přiznání, protože paušální daň zahrnuje jak daň z příjmů, tak pojistné na sociální a zdravotní pojištění v jedné pevně stanovené měsíční částce. Paušální daň je možné uplatnit podle zákonu č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Více na Daňové termíny v roce 2024 a kdo ho musí odevzdat nejdřív a online?

Účetnictví a daňové přiznání OSVČ

Po skončení roku provedeme účetní uzávěrku. Spočítáme příjmy, výdaje a zisk. Můžeme použít buď daňovou evidenci nebo paušální výdaje (procento z příjmů), podle toho, co je pro nás výhodnější. Podáme daňové přiznání k dani z příjmu a zaplatíme daň. Dále podáme Přehled příjmů své zdravotní pojišťovně a další pro sociální pojištění. Pokud jsme platili paušální daň, nemusíme podávat daňové přiznání ani přehledy pro pojištění.

Více informací: Účetnictví a daňové přiznání OSVČ nebo daňová evidence

DPH (Daň z přidané hodnoty u OSVČ)

Na začátku podnikání jsme obvykle neplátci DPH. Musíme však sledovat náš obrat (příjmy), protože pokud překročí 2 miliony za 12 měsíců, staneme se povinnými plátci DPH. Plátci DPH vedou evidenci podle zákona o DPH. Pokud se stane, že se staneme plátci DPH, budeme muset vykazovat DPH ve fakturách a podávat daňová přiznání. Je důležité si udržovat přehled o svých tržbách a výdajích, abychom mohli správně uplatňovat DPH. Více na: Rozdíly mezi neplátcem DPH a jak se stát plátcem DPH

Další povinnosti pro OSVČ

Mimo výše uvedené kroky je důležité dodržovat další povinnosti, jako je evidence faktur, správa dokladů a sledování změn v legislativě. Doporučuji také konzultovat s odborníkem na účetnictví, aby bylo zajištěno, že vše probíhá správně a v souladu s platnými předpisy. Uvažujte také o Získání dotace na podnikání od Úřadu práce.

Uživatelská diskuse

Napsat komentář

Přihlásit se

Registrovat se zdarma

Obnova hesla

Zadejte uživatelské jméno nebo e-mailovou adresu, e-mailem obdržíte odkaz pro vytvoření nového hesla.